Biziň işimiz

Biziň işimiz

Foshan Popper Mold-Tech, senagat müşderilerimiziň aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ýokary hilli we tikilen plastmassa sanjym galyplaryny öndürýän zawoddyr.Gurallar in engineenerleriniň hünärmen we ýokary tejribeli toparymyzyň kömegi bilen, biz plastik sanjym galyplary we galyp dizaýnlary boýunça hünärmenler.

Biz hakda

“Foshan Popper Mold Tech” 2008-nji ýylda daşary ýurtlarda plastmassa sanjym galyplaýyş hyzmatlarynyň satuwyna we tehniki zerurlyklaryna hyzmat edýän in engineeringener öndürijisi hökmünde esaslandyryldy.Galyndy pudagynda 16 ýyldan gowrak tejribe toplap, daşary ýurtlardaky müşderiler bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy gurýarys we dünýä belli markalaryň köpüsini öndüriji bolduk.Plastmassa sanjym galyplaryna, adaty sanjym galyplaryna, prototip sanjym galyplaryna, galyplara salmak we has köp dowam etmegi bilen, hyzmatlarymyzy giňeltmegi dowam etdirdik.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Näme üçin bizi saýlamaly?

Taslamaňyz üçin ygtybarly we ygtybarly plastik sanjym galyp öndürijisini gözleýärsiňizmi?“Foshan Popper Mold-Tech” -e bil baglap bilersiňiz!Biz siziň üçin iň bäsdeşlik nyrhlaryny hödürlemek bilen bellidiris.Sargyt etmezden ozal önümlerimizi salgylanmak üçin barlap bilersiňiz.Hytaýyň hemme ýerinde “Plastiki sanjym galyplaýyş” hyzmatlaryny hödürleýäris.has köp

Näme üçin bizi saýlamaly?

Zawodymyz

Zawod

“Foshan Popper Mold-Tech”, Hytaýyň Foshan we Dongguan şäherinde ýerleşýän, plastik injeksiýa galyndylaryny öndürýän zawod.Müşderilerimiziň aýratyn gural isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýörite gurlan plastmassa sanjym galyplaryny hödürleýäris.Geliň, faktorymyza gysgaça göz aýlalyň.has köp

Zawod

Biziň pelsepämiz

Filosofiýa

“Foshan Popper Mold-Tech” -däki wezipämiz we maksadymyz, müşderilerimize iň ýokary derejeli, tikinçilik we ýörite plastmassa sanjym galyplaýyş hyzmatlaryny bermek.“Foshan Popper Mold-Tech” -de, ýokary hilli plastmassa sanjym galyplaryny bäsdeşlik nyrhlarynda yzygiderli öndürip, müşderiniň kanagatlanmagyny kanagatlandyrmak we filosofiýa bilen işleýäris.Biziň pelsepämiz, bütinleý müşderilerimiz we müşderilerimiz üçin saýlama plastik sanjym galyplary öndürijisine öwrülmäge gönükdirilendir.has köp

Filosofiýa
  • TOM
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8